1. Organizatorem zajęć jest Augustowskie Towarzystwo Pływackie.
2. Wykonawcą zajęć treningowych prowadzonych w ramach sekcji ATP są trenerzy i instruktorzy zatrudnieni przez Zarząd Towarzystwa.
3. Termin i miejsce zajęć: zajęcia odbywają się w terminach ustalonych przez Zarząd Towarzystwa na obiektach CSiR oraz w terenie.
4. Opiekę nad grupą w godzinach prowadzenia zajęć sprawuje trener.
5. Podczas imprez wyjazdowych opiekę nad grupą trenerzy/opiekunowie sprawują od momentu wyjazdu do powrotu na określone miejsce.
6. Cele i zadania sekcji są realizowane zgodnie z postanowieniami statutu ATP.
7. Zajęcia odbywają się w rocznym cyklu szkoleniowym, który trwa od września danego roku do zakończenia sezonu szkoleniowego w danej dyscyplinie sportu.
8. W zajęciach mogą uczestniczyć członkowie ATP posiadający ważne badania lekarskie i uiszczoną opłatę członkowską oraz realizujący postanowienia punktu 10 i 11.
9. W zajęciach grup mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli, którzy przeszli pozytywnie kryteria naboru i selekcji do poszczególnych grup: trenujących, rekreacyjnych i nauczania.
10. Warunki bezpieczeństwa, życia i zdrowia uczestników: - Uczestnik zajęć zobowiązuje się przestrzegać regulaminów obiektów sportowych, z których korzysta ATP.
- Liczba uczestników poszczególnych grup nie może przekraczać 15 osób na jednego prowadzącego.
- Dzieci do lat 7 mogą korzystać z zajęć tylko pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.
- Udział w zajęciach mogą brać tylko osoby trzeźwe.
- Uczestnik zajęć musi posiadać odpowiedni strój sportowy.
- Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez prowadzącego zajęcia oraz personel obiektu, z którego korzystają.
11. Rodzice partycypują w kosztach szkolenia zawodników oraz ich udziału w zawodach.
12. O udziale zawodnika w zawodach decyduje trener na podstawie wyników, frekwencji i zaangażowania w zajęciach.
13. Zarząd ATP zobowiązuje się do zapewnienia członkom Towarzystwa wykwalifikowanej kadry instruktorsko-trenerskiej na poszczególne zajęcia oraz realizowania postanowień statutu dotyczących celów i zadań Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji szkolenia oraz imprez sportowych a także udziału w zawodach i obozach sportowych.
Copyright © 2007-2009 www.tourshop.pl Regulamin sekcji pływackiej ATP